Standardside

Lyt til dit hjerte

HORNE LANDS HJERTESTARTERFORENING

V E D T Æ G T E R

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Horne Lands Hjertestarterforening.

Foreningens hjemsted er Horne Land i Faaborg-Midtfyn Kommune og stiftet 11. juli 2011.

§ 2 Formål

Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at udbrede kendskabet til hjertestartere og førstehjælp samt skaffe midler til indkøb og drift af offentligt tilgængelige hjertestartere på Horne Land og dermed være med til at rede liv.

§ 3 Medlemmer

Som medlem kan optages enhver borger/husejer på Horne Land, der anmoder om medlemskab, og som kan tilslutte sig foreningens formål. Der kan tegnes medlemskab som enkeltmedlem eller husstand (to personer).

Indmeldelse skal ske til bestyrelsen.

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter eller andre gældende, offentliggjorte bestemmelser, eller hvis medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.

Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion kan medlemmet kræve, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

For at vedtage en eksklusion kræves der af generalforsamlingen samme stemmemajoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.

§ 4 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts..

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst to ugers varsel ved opslag på Horne Land og på

Alle medlemmer har stemme- og taleret.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer, hvor mindst 1/3 af foreningens medlemmer skal være til stede på generalforsamlingen.

Vedrørende foreningens opløsning henvises til § 9.

Forslag, som ønskes behandlet, skal være indsendt skriftligt til formanden senest ti dage før generalforsamlingens afholdelse.

Evt. indkomne forslag offentliggøres på www.horneland.dk senest en uge før generalforsamlingen.

En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Dirigenten, der ikke må være medlem af bestyrelsen, vælges af forsamlingen.

Dirigenten afgør alle spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåder.

Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent

2. Valg af stemmetællere

3. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse

5. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år til godkendelse

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg bestyrelsesmedlemmer (tre i lige år og fire i ulige år)

8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen for et år

9. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant for et år.

10. Eventuelt

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/5 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse.

For så vidt angår indkaldelse, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 6 Bestyrelsen

Alle medlemmer er valgbare til bestyrelsen

Bestyrelsen består af minimum fem og max. syv personer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og der skal føres referat over bestyrelsens forhandlinger.

Bestyrelsen skal tilse, at referater og øvrige dokumenter, der vedrører foreningen, arkiveres på forsvarlig vis.

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening.

Pantsætning af faste værdier skal godkendes af generalforsamlingen.

§ 7 Regnskab og revision

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Driftsregnskab og status, der forelægges generalforsamlingen til godkendelse, skal være forsynet med revisorernes påtegning og underskrift.

Revisorerne fastsætter selv deres arbejdsgang.

§ 8 Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

For at forslaget kan vedtages kræves det, at mindst 3/4 af de stemmeberettigede stemmer for forslaget.

Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

Ved opløsning tilfalder eventuel formue almennyttige formål efter generalforsamlingens beslutning.

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling, den 11. juli 2011 i Horne Idrætscenter.

Dirigent: Arne Greve                                                                        Referent: Jens Boesen

Nyeste kommentarer

02.01 | 19:41

Se svar på hjemmesiden.

02.01 | 19:39

Man kontakter foreningens formand Jens Boesen; jens@mtac.dk

02.01 | 14:39

Jeg vil gerne vide hvordan man bliver medlem af foreningen.

12.12 | 12:28

Hvordan blir man medlem.?